Telemark, med Grenland som industrimotor har gode forutsetninger for nye industrivirksomheter og etableringer med mange komparative fortrinn. Samtidig oppleves det som en tøff konkurransesituasjon for den viktige industrinæringen i Grenland hvor det erfares at regionen i for liten grad er kjent hos viktige «stakeholdere». Det gjøres noe profileringsarbeid på utsiden av regionen, men i for liten grad og uten koordinering der hvor dette kunne vært naturlig.

Hver enkelt bedrift gjør en profileringsjobb inn mot sine markeder, men i noen sammenhenger er det naturlig og avgjørende at vi profilerer oss eller synliggjør en samlet kraft. Dette kan være i sammenhenger hvor hver enkelt blir for «liten» eller hvor vi ønsker å fremstå samlet for å oppnå resultater. Grenlandsindustrien opptrer i for liten grad samlet på viktige arenaer som industrikonferanser, arbeid med veikart for industri, industrimelding etc.

Det er derfor identifisert og diskutert et behov i næringen for å sette i gang et kommunikasjons- og profileringsprosjekt som skal bidra til at spesielt industrimiljøet i Grenland er godt kjent i miljøer hos:
– Investorer (industrielle eller finansielle)
– Etablere/Gründere (Industrielle virksomheter, engineering, forskning, leverandører innen prosjekter,
vedlikehold)
– Organisasjoner som Norsk Industri, NHO, LO
– Politikere (lokalt, regionalt, fylkesnivå, storting, regjering)
– Industrivirksomheter i Norge og i Europa
– Teknologimiljøer, forskningsenheter
– Miljøbevegelser
– Virkemiddelapparat (Innovasjon Norge, ENOVA, NFR mfl)

Dette skal gjøres i et utstrakt samarbeid mellom flere aktører og miljøer på en systematisk og koordinert måte.

Prosjektmål

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å synliggjøre industriregionen Grenland i Telemark for å oppnå konkrete utviklingsmål i regionen. Dette skal gjøres gjennom en bedre og mer koordinert og samlet profilering og markedsføring.

Et overordnet mål dette prosjektet skal bidra til er å oppnå flere virksomhetsetableringer som bidrar til vekst og utvikling i vår region.

En forutsetning for å få til dette er å gjøre industri- og næringsregionen Grenland bedre kjent og synlig i utvalgte målgrupper. Dette arbeidet skal organiseres i et bredt markedsførings- og profileringssamarbeid med sentrale aktører innen næringsutvikling. Samarbeidet skal gi økt kraft og innhold i arbeidet med å sette mulighetene innen industri og næringsutvikling på kartet nasjonalt og internasjonalt.

Å gjøre Grenland kjent betyr mål om å skape en «Top of Mind»-posisjon hos viktige målgrupper (eksternt og internt) for å flere virksomheter og dyktig og kompetent arbeidskraft hit, og oppnå vekst i eksisterende virksomheter.

Ved å oppnå en fremtredende posisjon i bevisstheten hos flere beslutningstakere, vil det bli enklere å bli hørt i flere sammenhenger for å få lagt rammebetingelser industrien trenger for å vokse og realisere planer for utvikling og vekst.

Et delmål som er viktig for å styrke dette arbeidet og oppnå en fremtredende posisjon, er å bygge stolthet over egen region blant regionens innbyggere og ansatte i bedriftene. Å skape gode ambassadører med kunnskap og kjennskap til industrinæringen i regionen vil gi tyngde i arbeidet utenfor egen region gjennom fremsnakking på flere arenaer.

Prosjektorganisering

Kommunikasjonsprosjektet har utspring i organisasjonene Herøya Industripark og nettverkene IndustriClusteret Grenland, Telemark Offshore og Teknologinettverk Telemark i samarbeid med næringsselskapet Vekst i Grenland.

Å gjøre industriregionen synlig innebærer å lykkes med et utstrakt samarbeid mellom mange aktører fra flere næringssektorer sammen med offentlige virkemiddelaktører. Sentrale ressurser utgjør en styringsgruppe for prosjektet.

www.poweredbytelemark.no